Daggny Ljusgrön

Daggny’s integritetspolicy

För Daggny är den personliga integriteten viktig och därför ska personer som anförtror oss sina personuppgifter känna sig trygga med hur dessa personuppgifter skyddas och hanteras. Här beskriver vi Daggny’s behandling av personuppgifter och det är viktigt att du noggrant läser igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Daggny AB, org.nr. 559338-2541 är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan finner du vår integritetspolicy för kandidater, kunder och övriga intressenter (kontaktpersoner). Detta är giltig från och med 2021-09-14

Välkommen att kontakta oss på dataskydd@yppahab.se  

Användningsområde

Denna Integritetspolicy gäller personuppgiftsbehandling för vilken Daggny är personuppgiftsansvarig, vilket betyder i de fall Daggny har bestämt ändamål och medel för behandlingen.
Integritetspolicyn reglerar hur Daggny samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är rekrytering, uthyrning och annan därmed förenlig verksamhet (”Tjänsten”). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Daggny har en affärsrelation till såsom leverantörer och kunder.

Kandidat

När du som kandidat registrerar din personliga profil hos oss blir du därmed en del av Daggny’s nätverk eller när du söker en tjänst eller ett uppdrag, så kommer Daggny att behandla personuppgifter om dig.

Vi rekommenderar att du inte delar med dig av några känsliga personuppgifter till oss, dvs information som rör etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, eller facktillhörighet. Om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

För att kunna ta del av vårt kandidatnätverk måste du vara över 18 år. Om du är under 18 år ska du inte skicka in några personuppgifter till oss.

Då du som kandidat använder våra webbaserade tjänster för att registrera eller uppdatera din profil eller söka aktuella tjänster samlas information in om dina besök på webbplatserna. Daggny använder cookies för att du ska kunna använda våra hemsidor på bästa sätt. Du kan läsa mer om cookies och hur du kan förhindra lagring och hämtning av cookies i våra riktlinjer för cookies.

Syftet med behandling av personuppgifter

Anledningen till att vi samlar in och använder dina personuppgifter är för att kunna hitta och utvärdera dig som kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som annonsen avser. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en platsannons för alternativt som du inte ansökt till. Vi kan även använda dina personuppgifter för att bedöma om du är en intressant kandidat för konsult- eller interims uppdrag.

Vi kan också komma att dela din ansökan och/eller CV, och därmed dina personuppgifter, med kunder som kan vara intresserade av dig som kandidat i syfte att hitta nya karriärmöjligheter.

Sammanfattningsvis så behandlar vi personuppgifter om dig för:

 • Utvärdera dig som kandidat för våra uppdrag.
 • Kommunikation med dig angående jobberbjudanden, nya karriärmöjligheter etc. och att kunna sköta administration i relation till dig.
 • Presentera dig för en potentiell arbetsgivare som matchar dina önskemål om ny karriär.
 • Rekryteringsprocesser där du kan vara en aktuell kandidat.
 • Konsult- eller interims uppdrag där du kan vara aktuell för ett visst uppdrag eller som anställd.
 • Eventuella ärenden kring diskriminering, tvister och reklamationsärenden.
 • Serviceförbättring och utveckling av våra IT-system.
 • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla information som myndigheter begär.

 

Daggny behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för verksamheten och för de ovan angivna områdena.

Hantering av personuppgifter

Det är Daggny’s skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål.

Personuppgifter som du lämnar till oss

När du går med i Daggny’s nätverk kommer du att lämna viss information om dig själv till oss som vi kommer att lagra i vår kandidatdatabas. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Om du vid registreringen har valt att hämta dina personuppgifter från LinkedInprofil så kommer Daggny att få tillgång till dessa.

Personuppgifter som vi samlar in

I vissa fall kan vi komma att behandla personuppgifter om dig innan vi varit i kontakt med dig, genom att vi samlar in och registrerar personuppgifter om dig från en annan källa än från dig personligen, såsom t.ex. från LinkedIn, från företags hemsidor eller genom rekommendationer. Sökning görs endast på uppgifter som är relevanta och av väsentlig betydelse för ett bedöma dina yrkeskvalifikationer samt söka kontakt med dig. Denna inledande behandling sker med stöd av intresseavvägning. Om vi efter denna inledande behandling kommer fram till att du är intressant för någon tjänst eller uppdrag som vi hanterar så kommer vi att kontakta dig och inhämta ett samtycke från dig för vår fortsatta behandling.

I det fall du går vidare i en rekryterings- eller konsulttillsättningsprocess kan du komma att bjudas in för att delta i intervjuer. I samband med detta samlar vi in ytterligare information om dig såsom dina svar på intervjufrågor och referenser från relevanta källor.

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller kompetenstester som tillhandahålls av en extern leverantör. Om du är slutkandidat i en process, och med anledning av att vissa av Daggny’s kunder ställer höga krav på individer, kan bakgrundskontroller förekomma för att vi ska kunna bedöma din lämplighet för en tjänst som motiverar denna lämplighetskontroll. Bakgrundskontroller utförs av en extern leverantör och Daggny kommer aldrig att behandla några personuppgifter från bakgrundskontroller utan bara ta del av resultatet i leverantörens IT-system. Även du som kandidat ges möjlighet att efter genomförd bakgrundskontroll ta del av resultatet i leverantörens IT-system.

Om tester eller bakgrundskontroll skulle bli aktuellt kommer du att få lämna ett särskilt samtycke innan det sker.

För vissa tjänster och uppdrag kan Daggny be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag eller inte. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Daggny och/eller Daggny’s kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras konfidentiellt och kommer aldrig att behandlas av Daggny. Daggny kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Behandling av personnummer

Vi försöker i möjligaste mån undvika att behandla personnummer. I vissa fall utgör det skäl med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering, t.ex. vid bakgrundskontroller.

Referenser

När det gäller referenser är du som kandidat skyldig att informera sådana eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst eller uppdrag du har sökt.

Vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till Daggny’s leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra IT-system och leverantörer av tester. I de fall leverantören är att betrakta såsom personuppgiftsbiträde till Daggny är Daggny fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som leverantören utför på Daggny’s uppdrag och leverantören får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EU/EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EU/EES kommer den vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå eller att mottagande bolag är certifierat under EU. US. Privacy Shield.

De personuppgifter som Daggny behandlar om dig som kandidat kan även komma att överföras till Daggny’s kunder eller potentiella kunder i de fall din profil matchar med aktuellt uppdrag eller kundbehov. Med hänsyn till din integritet överför Daggny enbart dina personuppgifter först efter att vi haft en dialog med dig där du visat intresse för uppdraget i fråga. Om vi överlämnar dina personuppgifter till kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. leverantörer av bakgrundskontroller. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.

Uppgifter i din profil i vår kandidatdatabas

De uppgifter som du själv registrerat i din personliga profil i vår kandidatdatabas kommer att gallras om du inte varit aktiv under de senaste 24 månaderna (att vara aktiv innebär t.ex. att du uppdaterat dina kontaktuppgifter eller CV eller sökt en tjänst eller uppdrag).

Uppgifter kopplade till en specifik rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess

Om du har varit slutkandidat i en rekryterings- eller konsultprocess sparas dina personuppgifter, såsom t.ex. ansökningshandlingar, referenser och intervjuanteckningar, för det specifika uppdraget i två år efter det att tjänsten eller uppdraget tillsatts i syfte att kunna hantera eventuella diskrimineringsärenden.

Uppgifter från eventuella bakgrundskontroller och kreditupplysningar om kandidater lagras inte av Daggny

Personuppgifter som samlats in genom sökning lagras i Daggny’s kandidatdatabas under en begränsad tid, dock längst 12 månader, i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och Daggny med målet att kontakten ska övergå till en rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess.

Uthyrning av konsulter

När Daggny hyr ut en konsult till kund, oavsett om det är en anställd eller en underkonsult, kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar.

Här är Daggny’s personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som utförs hos Daggny och kunden är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som kunden utför – med anledning av att konsulten arbetar för kunden under kundens arbetsledning och ansvar.

Om en konsult från Daggny vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter hos kunden under dennes direkta ansvar och arbetsledning, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Daggny, är Daggny inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

Eftersom Daggny i detta fall inte kommer att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och heller inte har tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden, uppstår inte något biträdesförhållande.

Något biträdesavtal behöver således inte upprättas mellan Daggny och kunden men kunden ansvarar, enligt kundavtalet, för att ett sekretessavtal ingås med aktuell konsult innan konsultuppdraget påbörjas.

Second opinion

Vid oberoende och fördjupad bedömning av kandidatkompetens så kallad Second Opinion intar Daggny en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjandet av denna tjänst, tillhandahåller Daggny med samtliga personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas.

Vid tillhandahållande av denna tjänst kommer Daggny att till kundavtalen bilägga ett biträdesavtal.

Referenspersoner

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryterings- och konsulttillsättningsprocesser kommer Daggny att behandla personuppgifter om dig som är referens. Vi kan komma att använda den digitala tjänsten Refapp i vår referenstagning. Vi behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din email, din IP-adress och de personuppgifter som berör dig i det omdöme du lämnar såsom referens åt en av våra kandidater med ändamålet att på ett kvalitetssäkert sätt kunna utvärdera kandidaten. Denna personuppgiftsbehandling baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse i att hämta in omdömen från dig för att kunna utvärdera kandidater som är i en rekryterings- eller konsulttillsättningsprocess hos oss.

Med hänsyn till din integritet har Daggny som rutin att sammanfatta samtliga referenters utlåtande och anonymisera dessa i en referensrapport vilken skriftligen eller muntligen delges kund i aktuellt uppdrag.
Dina personuppgifter kan komma att sparas i 2 år efter det att den aktuella tjänsten tillsatts.

Kontaktperson hos kund

Att upprätthålla affärsrelationer med kunder är en viktig del av Daggny’s verksamhet. Daggny behandlar endast personuppgifter om kontaktpersoner hos kunder som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer såsom t.ex. namn, titel och kontaktuppgifter. Grunden för denna behandling är bolagets berättigade intresse att ingå och fullfölja avtalet med kunden.

Som huvudregel sparar vi kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som kundförhållandet består och i upp till 12 månader därefter. Vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för bokföringsändamål. Daggny kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i kundavtal samt uppgifter om affärshändelser under avtalstiden och därefter för tio år.
Dina personuppgifter kan komma att användas för marknadsföringsändamål. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med nya kunder utgör en del av Daggny’s kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig som företrädare för en potentiell kund för att erbjuda Tjänsten samlar Daggny in personuppgifter om dig, såsom t.ex. namn, titel, kontaktuppgifter och uppgift om tidigare arbetsgivare (om du varit kund tidigare). Uppgifterna, som vi samlar in via vår hemsida, interna nätverk, bolags hemsidor, offentliga register och sociala medier, lagras i vårt CRM-system med målet att Daggny ska kunna upprätta en affärsrelation med det bolag som du representerar.

Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på Daggny’s berättigade intresse av att kunna upprätta affärsrelationer och utveckla våra tjänster.

Om Daggny kontaktat dig och du avböjer vidare dialog kommer dina personuppgifter i vårt CRM-system att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten.

Daggny kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovanstående ändamål eller till dess att du begär att inte längre finnas med i vårt CRM-system.

Kontaktperson hos leverantör

Daggny behandlar endast personuppgifter om kontaktpersoner hos leverantörer som är nödvändiga för avtalsrelationen såsom t.ex. namn, titel och kontaktuppgifter. Grunden för denna behandling är bolagets berättigade intresse att ingå och fullfölja avtalet med leverantören.
Som huvudregel sparar vi personuppgifterna så länge som avtalsförhållandet består. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för bokföringsändamål. Daggny kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser under avtalstiden och därefter för tio år.

E-post

Vi kommunicerar effektivt med våra kandidater, referenspersoner, kunder, leverantörer och övriga intressenter genom att använda Daggny’s e-post.
Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av samtycke, avtal eller berättigat intresse.
Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med våra riktlinjer för e-post. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Daggny.

Skyddet för personuppgifter

Daggny har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Daggny’s anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Daggny’s regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Daggny som personuppgiftsbiträde

Det kan förekomma situationer där Daggny, vid utförandet av Tjänsten, inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde till Daggny’s kund. Så är t.ex. fallet vad gäller tjänsten Second Opinion.

När Daggny behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och Daggny är då bundet av de instruktioner som Daggny fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Daggny inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Daggny kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter.

 • Rätt att återkalla samtycke– Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du lämnat för behandling av personuppgifter. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallats.
 • Rätt till tillgång– Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom denna Integritetspolicy. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, s.k. registerutdrag.
 • Rätt till rättelse– Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.
 • Rätt till radering– Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning– Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet– Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända– Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Daggny har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Daggny behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Daggny förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i början av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.